Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Wat zegt het Vlaams Woninghuurdecreet over het opvragen van informatie bij kandidaat-huurders?

Vraag & antwoord 2 juni 2020
Wat zegt het Vlaams Woninghuurdecreet over het opvragen van informatie bij kandidaat-huurders?

Met het Vlaams Woninghuurdecreet is voor het eerst een expliciete bepaling ingevoegd in het woninghuurrecht met betrekking tot de precontractuele (selectie)fase. Welke gegevens mag je opvragen en welke niet?

Artikel 7 van titel 2 bepaalt het volgende:

Een verhuurder mag aan een kandidaat-huurder alleen de documenten opvragen die noodzakelijk zijn om na te gaan of de kandidaat-huurder aan zijn huurdersverplichtingen zal kunnen voldoen.

De facto wilde de decreetgever hiermee de precontractuele informatievergaring nader reguleren. 

Daarbij staat niet ter discussie dat de verhuurder (of een vastgoedmakelaar die in diens naam optreedt) bepaalde documenten mag opvragen. Maar om discriminatie tegen te gaan moet het aantal documenten dat gevraagd kan worden aan kandidaat-huurders beperkt worden tot die documenten waarvoor een verhuurder een rechtmatig belang kan doen gelden. 

Strikt noodzakelijke informatie

De gevraagde informatie mag ook niet verder gaan dan strikt noodzakelijk. Als noodzakelijk kan men onder meer beschouwen: een document dat de kandidaat-huurder identificeert, een document dat de huidige woonplaats aangeeft en een document dat bewijs levert van het inkomen. 

Peilen naar gezondheidstoestand of gerechtelijk verleden verboden

Het opvragen van documenten die peilen naar de gezondheidstoestand of het gerechtelijk verleden van de huurder is echter verboden, aangezien deze informatie niet relevant is voor de verhuurder om na te gaan of de kandidaat-huurder zijn huurdersverplichtingen zal kunnen nakomen.

Voor de verdere concretisering van het algemene principe, vervat in artikel 7 van het Vlaams Woninghuurdecreet, wordt verwezen naar de Aanbeveling nr. 2009/01 van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie). Met het Woninghuurdecreet wint de aanbeveling dus een heel stuk aan belang.

Stadium van het verhuurproces

Deze tekst beschrijft heel precies tot waar de eigenaar of vastgoedmakelaar kan gaan wanneer hij gegevens opvraagt. Belangrijk daarbij is dat de beoordeling van de proportionaliteit van bepaalde gegevens varieert naargelang het stadium van het verhuurproces. 

Sommige informatie (naam en voornaam, telefoonnummer en e-mailadres) kan meegedeeld worden (vaak mondeling) tijdens een eerste contact, bijvoorbeeld met het oog op het organiseren van een plaatsbezoek. Andere informatie mag volgens de Privacycommissie echter slechts ingezameld worden in een later stadium. 

Het gaat dan om informatie die noodzakelijk is voor de eindselectie van kandidaten, zoals bijvoorbeeld inlichtingen over de solvabiliteit, over de vestiging in België, … of voor de opmaak van het huurcontract (bvb. leeftijd van de medehuurder, adres) en voor de vastlegging van bepaalde kosten (bvb. aantal en leeftijd van de toekomstige bewoners van het gehuurde goed).

Gerelateerde dossiers

(Anti)discriminatie

(Anti)discriminatie

Vlaams Woninghuurdecreet

Vlaams Woninghuurdecreet

Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.