Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Verhuurder mag geen onderscheid maken op basis van leeftijd en afstamming

Rechtspraak Uitspraakdatum: 27 maart 2018
Detail page

Wie een verhuuradvertentie online plaatst met als boodschap ‘We vragen van u dat u full time student bent, 20-26 jaar bent, Belgische ouders heeft en huurt tot eind augustus van het komende academiejaar’, geeft aan te discrimineren op twee onderscheiden discriminatiegronden, vooropgesteld in het Gelijke Kansendecreet. Dat oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Gent in maart 2018. De rechtbank beval de staking van de discriminerende handeling en legde een dwangsom op per vastgestelde overtreding.

Beschermde criteria
Sedert de zesde staatshervorming is het Vlaamse Gelijke Kansendecreet het wetgevend kader geworden voor wat discriminatie op de private huurmarkt betreft. Artikel 16, §3 van dit Decreet stelt dat volgende kenmerken een beschermd karakter hebben: geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, of nationale of etnische afstamming.

Het beschermde karakter houdt in dat het verboden is om iemand ongunstiger te behandelen op basis van één van deze kenmerken, weze het nu op directe of indirecte wijze. Evenmin toegestaan (cfr. art. 18) is het geven en/of aanvaarden van een opdracht tot discriminatie.

Rechtszaken
Indien een discriminerende handeling wordt vastgesteld, kunnen zowel de persoon die meent daarvan het slachtoffer te zijn als derden (bijvoorbeeld Unia) zich tot de rechtbank wenden om de staking van deze handeling te vorderen. Deze procedure wordt in kortgeding behandeld. De rechter kan verder een forfaitaire schadevergoeding toekennen aan het slachtoffer voor de geleden morele schade (€650€ of 1.300). Tot slot kan de rechter bevelen dat het vonnis op publieke wijze bekend moet worden gemaakt, op kosten van de overtreder.

Met geregelde intervallen worden rechtszaken aangespannen op basis van deze bepalingen. Overwegend betreft het daarbij gevallen van flagrante uitingen van de intentie tot discriminatie, inzonderheid op basis van bepaalde vermeldingen in vastgoedzoekertjes.

Gentse verhuurder discrimineert
Zo ook het geval waarover de rechtbank van eerste aanleg in Gent zich op 28 maart 2018 heeft uitgesproken. Hier werd een verhuurder aangeklaagd nadat die in februari 2017 een studentenkamer te huur stelde via de website iKOT.be met de volgende verduidelijking in het zoekertje: ‘We vragen van u dat u full time student bent, 20-26 jaar bent, Belgische ouders heeft en huurt tot 31/08/2017’.

De rechtbank stelde daarbij vast dat de verhuurder zich hiermee schuldig maakt aan directe discriminatie op twee beschermde kenmerken, namelijk leeftijd en nationale afstamming. Noch voor het onderscheid of vlak van leeftijd, noch voor het onderscheid op vlak van afstamming bestaan er immers redelijke gronden om dit te verantwoorden.

Bijgevolg kwam de rechter tot de conclusie dat de onmiddellijke staking van de discriminerende handeling bevolen diende te worden, dit op straffe van een dwangsom van €500 per vastgestelde overtreding. Elke vaststelling diende wel te gebeuren via een proces-verbaal van een gerechtsdeurwaarder. Unia, dat het geschil had aangespannen, kan dus niet zelf door personeelsleden vaststellingen laten verrichten, op basis waarvan de dwangsom verschuldigd zou zijn.

In een reactie op het vonnis gaf Unia, bij monde van directeur Els Keytsman, aan te betreuren dat dit vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent bij verstek moest worden uitgesproken. De verhuurder weigerde immers zowel voorafgaand aan als tijdens de juridische procedure elk gesprek.

(Bron: Rechtbank van eerste aanleg Gent dd. 28 03 2018)

Gerelateerde dossiers

(Anti)discriminatie

(Anti)discriminatie

Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.