Als VIP naar Oostende Koerse met ACEG en CIB. Kijk hier wat je moet doen.

Welke opzegvergoedingen gelden bij een woninghuur van korte duur?

Vraag & antwoord 30 mei 2022
Welke opzegvergoedingen gelden bij een woninghuur van korte duur?

Sinds de inwerkingtreding van het Vlaams Woninghuurdecreet op 1 januari 2019 is het mogelijk om een woninghuur van korte duur vroegtijdig op te zeggen, maar alleen in hoofde van de huurder en niet van de verhuurder. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk na het verstrijken van de overeengekomen duur. Afhankelijk van deze situatie zal de opzegvergoeding verschillend zijn. We zetten ze even op een rijtje.

Verstrijken van de looptijd

De huurovereenkomst neemt een einde wanneer één van de partijen minstens drie maanden voor het verstrijken van de overeenkomst opzegt. Hier is geen opzegvergoeding verschuldigd.

Verlenging

De huur kan slechts éénmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn.

Indien de oorspronkelijke looptijd bijvoorbeeld 1 jaar bedraagt, is het uiteraard mogelijk dat er een verlenging wordt overeengekomen van 2 jaar. De termijn van verlenging is dus onbelangrijk zolang er in totaal geen 3 jaar wordt overschreden. 

Vervroegde beëindiging 

De huurder kan de overeenkomst op ieder tijdstip opzeggen met vervolgens inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. De opzeg neemt een aanvang de eerste dag van de maand die volgt op de maand tijdens welke de opzegging wordt gedaan. De huurder is wel een vergoeding verschuldigd van anderhalve, één of een halve maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, tweede of het derde jaar.

Gebrek aan opzeg

Bij gebrek aan een tijdig gedane opzeg of indien de huurder in het goed blijft wonen zonder verzet van de verhuurder, wordt de huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te rekenen vanaf de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden. 

In dat geval blijven de huurprijs en de andere voorwaarden dezelfde als die bepaald waren in de aanvankelijke overeenkomst van korte duur.

Het valt geregeld voor dat er bij een woninghuur van 1 jaar niet wordt opgezegd en de huurder in de woning blijft en dat er na 2 of 3 jaar wordt opgezegd. Dan ontstaat er verwarring over opzegvergoedingen omdat er wordt verondersteld nog steeds in een korte duur huurovereenkomst te zitten. Hier zijn echter de opzegvergoedingen van een woninghuur van 9 jaar van toepassing.

Conclusie 

Om dit laatste scenario te vermijden, maak je best gebruik van de mogelijkheid om een woninghuur van korte duur schriftelijk te verlengen. Zo blijven de opzegvergoedingen van een woninghuur korte duur van toepassing zijnde  anderhalve, één of een halve maand huur.


Gerelateerde dossiers

Vlaams Woninghuurdecreet

Vlaams Woninghuurdecreet

Structurele partners

ChecknetACEGKorfineECCAConcordiaCovastLuminusORISAsbest Consulting

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.