Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Wat zijn ‘redelijke aanpassingen’ in functie van het antidiscriminatiebeleid?

Vraag & antwoord 4 oktober 2021
Wat zijn ‘redelijke aanpassingen’ in functie van het antidiscriminatiebeleid?

Conform artikel 15 van het Vlaams Gelijkekansendecreet is het weigeren van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap gelijkgesteld aan discriminatie. Als verhuurder mag men een vraag tot redelijke aanpassing bijgevolg niet zomaar weigeren of naast zich neerleggen. Een cruciale vraag is wat we onder ‘redelijke aanpassing’ moeten verstaan?

Art. 19 van het Gelijkekansendecreet zegt hierover het volgende: ‘Er is sprake van het weigeren van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap als aanpassingen worden geweigerd die geen onevenredige belasting betekenen, of waarvan de belasting in voldoende mate wordt gecompenseerd door bestaande maatregelen. Als aanpassing wordt beschouwd, elke concrete maatregel, van materiële of immateriële aard, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap neutraliseert.

Het weigeren van een redelijke aanpassing is enkel gerechtvaardigd als de verhuurder kan aantonen dat de concrete realisatie niet mogelijk is of de aard van de werken niet proportioneel is. Om te bepalen of aanpassingen redelijk zijn, wordt rekening gehouden met de kostprijs ervan, de omvang van de werken en de gevolgen voor de woning zelf. Er moet vanzelfsprekend ook rekening worden gehouden met de normen inzake brandveiligheid of stedenbouw. Men kan van de verhuurder geen aanpassingen vragen die daaraan afbreuk doen. Tenslotte zijn ook de veiligheid, de gebruiksintensiteit en de duur van de aanpassing elementen die in overweging kunnen/moeten worden genomen bij de beoordeling.

Wat is een redelijke aanpassing?

Een redelijke aanpassing kan bijvoorbeeld het plaatsen van een helling zijn om de woning rolstoeltoegankelijk te maken. Een dergelijk kleine ingreep kan door de verhuurder niet worden geweigerd. Mocht daarentegen blijken dat de woning structureel ontoegankelijk is, omdat het bijvoorbeeld gaat om een oud gebouw waarin geen lift aanwezig is of waarvan alle deuren te smal zijn voor een rolstoel, kan de huurder niet eisen dat er aanpassingen worden uitgevoerd die een grondige verbouwing vergen.

Bij het uitvoeren van dergelijke aanpassingswerken, moet ook rekening worden gehouden met de beschikbare tegemoetkomingen/overheidssubsidies, die bepaalde duurdere ingrepen financieel haalbaar maken. Of men al dan niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, kan worden nagegaan bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Uit bovenstaande volgt dat het de plicht is van de eigenaar-verhuurder om redelijke aanpassingen aan zijn/haar goed, teneinde het toegankelijk te maken voor personen met een handicap, te aanvaarden.

Algemene vergadering appartementsgebouw

Hetzelfde geldt voor de algemene vergadering van een appartementsgebouw, die bevoegd is voor eventuele redelijke aanpassingen aan de gemeenschappelijke delen. Ook hierbij geldt dat het naast zich neerleggen van een vraag tot redelijke aanpassing door de algemene vergadering als een discriminerende handeling kan worden beschouwd.

In 2009 publiceerde het toenmalige Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (nu: Unia) een specifieke brochure over dit onderwerp. Dat is nog steeds één van de meest recente documenten die meer concrete informatie en voorbeelden bevat.  Je kan de brochure hier raadplegen. 

Gerelateerde dossiers

(Anti)discriminatie

(Anti)discriminatie

Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.