Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Sectorakkoord voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden

Nieuws 24 oktober 2021
Detail page

In elke sector zijn er om de twee jaar onderhandelingen tussen de vertegenwoordigers van de werknemers (de vakbonden) en de erkende vertegenwoordigers van de werkgevers (de beroepsverenigingen) om een akkoord te sluiten over loon- en arbeidsvoorwaarden. De sociale partners van de vastgoedsector, zijnde de werkgevers en de vakbonden vertegenwoordigd in het Paritair Comité 323, bereikten onlangs een nieuw sectorakkoord. 

Het Paritair Comité 323 is bevoegd voor alle personeel tewerkgesteld door Verenigingen van mede-eigenaars, voor personeelsleden van werkgevers die een eigen onroerend patrimonium beheren, voor personeelsleden tewerkgesteld door vastgoedmakelaars, syndici en rentmeesters en tot slot ook voor de dienstboden. Het protocol van akkoord omvat een reeks afspraken waarvan een aantal op korte termijn zal worden gerealiseerd. Over sommige afspraken moet nog verder worden onderhandeld in werkgroepen.

Koopkracht


De in het IPA voorziene mogelijkheid tot verhoging van de koopkracht wordt als volgt ingevuld:

  • Voor het jaar 2021 door middel van een coronapremie voor alle werknemers die op 1 oktober 2021 in dienst zijn in de sector. De coronapremie bedraagt forfaitair 280 euro netto, ongeacht het statuut en tewerkstellingsregime van de werknemer, en wordt toegekend ten laatste tegen 31/12/2021. Optioneel kan deze door de werkgever verhoogd worden tot 500 euro. De werkgevers zorgen voor de aanvraag en uitreiking van deze coronapremie in de vorm van consumptiecheques zoals wettelijk voorzien. De consumptiecheques blijven geldig tot 31/12/2022.
  • Voor het jaar 2022 worden de sectorale minimumlonen en de reële lonen verhoogd met 0,4% vanaf 01/01/2022.

Opgelet!
1) De consumptiecheques dienen voor 31/12/2021 toegekend te worden. Indien je dit later doet zal de coronapremie onderworpen worden aan sociale lasten! Vraag dit tijdig aan je sociaal secretariaat om te vermijden dat je deze deadline mist en geconfronteerd wordt met hogere lasten.

2) Voor werknemers die bij verschillende werkgevers uit de sector in dienst zijn, geldt dat elk van de werkgevers een deel van de premie zal moeten betalen. Details hierover dienen nog in de uitvoerings-cao te worden vastgelegd worden. Zodra de details bekend zijn, zullen deze worden gepubliceerd op de website van het Sociaal Fonds 323.

 Voor meer info kan je terecht bij je sociaal secretariaat of bij je leverancier van maaltijdcheques.

Recht op verblijf in de conciërgewoning na ontslag

De sociale partners zullen een akkoord sluiten waarbij het recht op verblijf in de conciërgewoning of het recht op woonst in een equivalent na ontslag wordt vastgelegd op een periode van maximaal 3 maanden. 

Hierbij zal maximaal rekening gehouden worden met de specifieke belangen van werkgevers, zoals bijvoorbeeld situaties waarbij verdere bewoning door de ontslagen conciërge niet wenselijk of houdbaar is. 

SWT (Brugpensioen)

Alle regelingen rond SWT (het vroegere brugpensioen) met financiële tussenkomst door het sectorfonds worden verlengd, voor zover het wetgevend kader dit toelaat.

Werkgroepen

De sociale partners verbinden er zich toe om diverse thema’s verder uit te werken in werkgroepen die moeten uitmonden in cao’s op sectorniveau. Meer bepaald rond de thema’s :

  • Werkbaar werk
  • Professionele vorming en toegankelijkheid van het vormingsaanbod
  • Telewerk en thuiswerk
     

Er wordt gemikt op 1 december 2021 om deze cao’s klaar te hebben. 

Diversiteit

De sociale partners erkennen dat diversiteit een toegevoegde waarde kan zijn en zullen hieraan de nodige aandacht besteden in de door de sector georganiseerde initiatieven. We trekken hiermee de lijn door die sowieso al binnen CIB Vlaanderen gehanteerd wordt. 

De sectorale onderhandelingen zijn zoals het een traditie is in onze sector vlot verlopen met een evenwichtig sectoraal akkoord als resultaat. Het nieuw sectoraal akkoord bouwt verder op een langetermijnvisie die onder meer inzet op gegarandeerde barema’s, maar een ruime vrijheid laat voor de werkgevers die ervoor opteren hun werknemers boven barema te verlonen. We blijven verder focussen op het gemotiveerd aan de slag houden van alle werknemers in de sector tot aan hun pensioenleeftijd. Daarom blijven we inzetten op permanente vorming, outplacement, coaching, loopbaanbegeleiding en voor elke werknemer een aanvullend sectorpensioen.

 


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.