Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Is het mogelijk om af te wijken van het automatisch medehuurderschap?

Nieuws 14 september 2021
Detail page

Onlangs kreeg de CIB-studiedienst van een vastgoedkantoor de volgende vraag voorgeschoteld rond het Vlaams Woninghuurdecreet: "Een woninghuurcontract kan door één van de echtlieden worden afgesloten zonder tussenkomst van de partner. De huurwetgeving zegt echter dat echtgenoten “medehuurder” worden. Wat als dat niet de bedoeling is?”  Kan men met andere woorden afwijken van het automatische medehuurderschap?

Afwijken van automatisch medehuurderschap

Het vastgoedkantoor zat met een situatie waarbij de echtgenote van de toekomstige huurder niet in België woonde en ook geen plannen had om naar België te komen. Zij zou dus nooit op enige wijze gebruik wensen te maken van haar medehuurderschap. Vraag die het kantoor stelde, was of er een mogelijkheid bestaat om af te wijken van het automatisch medehuurderschap, zoals voorzien in art. 51 van het Vlaams Woninghuurdecreet.

Dat artikel stelt immers dat de echtgenoot of wettelijke samenwoner van rechtswege huurder is, ongeacht of de huurovereenkomst voor of na het aangaan van het huwelijk of de wettelijke samenwoning is gesloten.

Hieruit vloeit voort dat men ondeelbaar en hoofdelijk gehouden is tot de uitvoering van de huurdersverplichtingen ten opzichte van de verhuurder, inzonderheid wat de correcte betaling van de huurprijs en het goed onderhoud van het pand betreft. Anderzijds oefenen de echtgenoten samen de rechten uit en hebben ze beiden het genot, wat implicaties heeft bij de opzeg.

Artikel 51 van het Vlaams Woninghuurdecreet is van dwingend recht. De bepaling primeert boven elke andersluidende contractuele clausule. Een clausule die ermee in strijd is, moet men voor niet-geschreven houden.

Onmogelijk om medehuurderschap buitenspel te zetten

Er is dan ook geen enkele wijze waarop men het medehuurschap buitenspel kan zetten. Dat is de lezing van de CIB-studiedienst, die bevestigd werd door het Agentschap Wonen-Vlaanderen. De bevoegde administratie verduidelijkt daarbij: “De echtgenote zal dus inderdaad van rechtswege huurder zijn, ook wanneer zij niet in België woont en op generlei wijze concreet beroep zal kunnen, willen of moeten doen op het huurcontract.

An sich vindt de administratie dat ook logisch: de decreetgever heeft met de regeling voortgebouwd op de samenlevingsverplichting die men als gehuwde en als wettelijk samenwonende heeft.

Dit alles heeft inzonderheid consequenties op vlak van opzegging en bij juridische procedures. Het medehuurderschap impliceert immers dat alle opzeggingen, kennisgevingen en exploten aan beide echtgenoten/wettelijk samenwonende partners afzonderlijk moeten worden gezonden of betekend.


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.