CIB Vlaanderen wordt CIB en daar hoort een volledig nieuw kleedje bij. Klik hier voor meer info.

Minister Van Quickenborne brengt duidelijkheid inzake organisatie algemene vergaderingen

Nieuws 20 oktober 2020
Detail page

Zonet heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voor de syndici bijzonder belangrijke communicatie de wereld ingestuurd. Daarmee zorgt de minister voor een structurele oplossing inzake de problematiek van algemene vergaderingen tijdens corona. Vanuit CIB Vlaanderen willen we onze dankbaarheid uiten tegenover de minister en zijn kabinet voor de constructieve contacten die tot deze oplossing hebben geleid. Met wat de minister vooropstelt, wordt soelaas geboden aan syndici en mede-eigenaars. De oplossing sluit ook nauw aan bij wat vanuit het veld als werkbaar werd vooropgesteld.

We zoomen even concreet in op de oplossingen:

Mogelijkheid tot uitstel van de algemene vergadering

- De minister biedt de syndici en de mede-eigenaars de mogelijkheid om algemene vergaderingen uit te stellen naar de 15-daagse periode van het volgende jaar.

- Dit behoudens wanneer één of meer mede-eigenaars die ten minste 1/5de van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, erop aandringen dat de algemene vergadering toch doorgaat. In dat geval moét de algemene vergadering plaatsvinden.

- Het betreft geen algemeen uitstel maar wel een mogelijkheid tot uitstel! Elk syndicus kan dus op gebouwniveau, in samenspraak met de mede-eigenaars, nagaan of het wenselijk is de algemene vergadering te laten doorgaan, dan wel ze uit te stellen.

- Deze regeling is van toepassing op alle algemene vergaderingen vanaf 1 oktober 2020 (retroactief) tot en met 31 maart 2021.  

- In geval van uitstel wordt het mandaat van de syndicus verlengd tot aan de eerstvolgende AV. Dat garandeert dat de continuïteit van het beheer van het appartementsgebouw.

Aanpassing meerderheidsvereiste bij schriftelijke besluitvorming

- De unanimiteitsvereiste voor de schriftelijke besluitvorming wordt tijdelijk verlaagd naar een 4/5de meerderheid.

- Dit impliceert dat 4/5de van alle mede-eigenaars moet antwoorden en akkoord moet zijn. De berekening van 4/5de meerderheid wordt afgemeten ten opzichte van alle mede-eigenaars, niet enkele diegene die antwoorden. Ook deze tijdelijke maatregel zou gelden t.e.m. 31 maart 2021.

Digitale algemene vergadering

- De minister bevestigt de nieuwe interpretatie van art. 577-6 BW, die zegt dat aanwezigheid op afstand via zoom, teams, … nu reeds kan. Dat is het derde uitdrukkelijke signaal dat aangeeft dat syndici, softwarebouwers, … hiermee aan de slag kunnen gaan, na het opiniestuk van prof. Sagaert & prof. Lecocq en de FAQ op www.info-coronavirus.be.

- De minister kondigt tevens een wetgevend initiatief aan om de mogelijkheid van digitale aanwezigheid op een algemene vergadering in de Wet op de Mede-Eigendom te verankeren, alsook de digitale vergadering beter te omkaderen. Voor CIB Vlaanderen is het daarbij een absolute prioriteit dat de Wet de nuance maakt dat digitale aanwezigheid alleen kan wanneer die mogelijkheid in de bijeenroeping is voorzien.

Bevestiging algemene vergadering als professionele activiteit

- De minister herbevestigt tevens dat een algemene vergadering een professionele activiteit vormt, die onder de huidige maatregelen ingericht kan worden mits aan de strikte veiligheidsvoorschriften in de sectorgids is voldaan. De syndicus dient daar minutieus op toe te zien.

- Voor professionele activiteiten geldt volgens art. 17, §3 van het MB een maximum aantal aanwezigen van 40. Algemene vergaderingen met meer dan 40 aanwezigen dienen dus sowieso uitgesteld te worden. Middels een protocol kan afgeweken worden van het maximum van 40. Dergelijk protocol is er heden nog niet maar we hopen via verdere constructieve contacten met het kabinet op korte termijn tot een protocol te komen.

- Weet ook dat het aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden. Dat volgt uit art. 17, §3, 3de lid van het MB.

Erkentelijkheid

Dankzij de duidelijke communicatie van de minister kunnen de syndici nu aan de slag met deze regeling. Achter de schermen wordt ondertussen werk gemaakt van de wetswijziging die hiervoor de basis zal vormen. Die wetswijziging zal nu worden uitgeschreven, bij de Raad van State voor advies worden voorgelegd en vervolgens bij de Kamer worden ingediend.

Tenslotte beklemtonen we nogmaals onze erkentelijkheid ten opzichte van de minister om op korte termijn te interveniëren, alsook een duidelijke en werkbare oplossing aan te reiken. We hopen de komende tijden, die ongetwijfeld uitdagingen zullen blijven opwerpen, op dit elan verder te gaan.

Het volledige persbericht van de minister kan je hier lezen.

 

 

 

 

 

 


Structurele partners

KorfineChecknetACEGSpottoECCAConcordiaCovastLuminusORIS
Asbest Consulting

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.