CIB Vlaanderen wordt CIB en daar hoort een volledig nieuw kleedje bij. Klik hier voor meer info.

Minister Diependaele stelt kleurcodes woningmarkt voor: verhuizingen en plaatsbezoeken ook bij code rood toegelaten

Nieuws 25 oktober 2020
Detail page

De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag een protocol met coronamaatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd. Aan de hand van kleurcodes zal het duidelijk zijn met welke richtlijnen je als vastgoedprofessional rekening moet houden. De kleurcodes gaan van groen, over naar geel en oranje tot rood. Dat liet minister van Wonen Matthias Diependaele weten via een persbericht. De minister zal een van de komende dagen code oranje afkondigen. Hierbij wordt een bezichtiging beperkt tot maximaal 2 personen en de vastgoedmakelaar. De maatregelen zijn van toepassing op alles wat met verhuurbemiddeling en rentmeesterschap te maken heeft, maar we adviseren om ze ook voor de verkoopmarkt toe te passen. Dit doen we in samenspraak met het notariaat. Belangrijk om weten: verhuizingen en plaatsbezoeken zullen ook bij code rood kunnen blijven doorgaan, zolang daarvoor de veiligheidsvoorschriften strikt worden gerespecteerd.

Bezichtigingen

Bezichtigingen, verhuizingen en huisbezoeken in functie van verhuring kunnen blijven doorgaan (zelfs in code rood), op uitdrukkelijk voorwaarde dat de algemene voorzorgsmaatregelen worden nageleefd.

Het protocol zegt daarover: ‘Voor huisbezoeken (inclusief bezichtigingen) gelden volgende, bijkomende voorzorgsmaatregelen:

  • Het dragen van een neusmondmasker is verplicht;
  • De ruimten worden voldoende verlucht voor, tijdens en na het huisbezoek;
  • De binnendeuren worden opengezet, zodat bezoekers geen deurklinken moeten aanraken;
  • Personen uit verschillende gezinnen zijn niet onnodig aanwezig in dezelfde ruimte;
  • De bespreking van bepaalde vaststellingen of de beantwoording van vragen gebeurt in de buitenlucht;
  • De organisator van het huisbezoek communiceert deze bijkomende voorzorgsmaatregelen op voorhand naar de betrokken partijen en stelt ontsmettende handgel ter beschikking;
  • Een bezichtiging wordt beperkt tot maximaal 2 personen en eventueel de verhuurder of vastgoedmakelaar.
  • De veiligheid van iedereen die aanwezig is tijdens het huisbezoek, staat centraal. Met het oog op het respecteren van de social distance wordt de bewonerssituatie (aantal bewoners, geen symptomen, geen besmettingen) vóór het huisbezoek bevraagd. Als de veiligheid onvoldoende gegarandeerd is, wordt het huisbezoek uitgesteld. Als ter plaatse blijkt dat het huisbezoek niet veilig kan gebeuren, wordt het huisbezoek afgebroken.
     

In een andere belangrijke passage wordt daaraan toegevoegd: ‘Bij contact tussen personen die niet tot hetzelfde gezin behoren (verhuurder-huurder, vastgoedmakelaar-huurder, huurder-werkman, deskundige-huurder, deskundige-verhuurder,…) moeten volgende, algemene voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden: beide partijen dragen een neusmondmasker, bewaren indien mogelijk een afstand van 1,5 meter, gebruiken eigen materiaal (bv. balpen) en ontsmetten na het contact de handen. De afspraak wordt afgezegd indien één van de partijen ziek is, een vermoeden van besmetting heeft of in quarantaine moet blijven.

Hou daarnaast minutieus rekening met de voorschriften in de sectorgids, die tot doel hebben het plaatsbezoek in maximale veiligheid te laten verlopen voor zowel jou als je klanten én bewoners.

Kijkdagen

Het protocol verbiedt de organisatie van kijkdagen, met vrije inloop van geïnteresseerde kandidaat-huurders. Enige mogelijke piste is over te schakelen naar vaste afspraken. Zo probeert men mede contacten tussen gezinnen te vermijden.

Verhuizingen en plaatsbeschrijvingen

Onder alle kleurcodes kunnen verhuizingen blijven doorgaan, zowel met als zonder verhuisfirma’s, mits respect voor de algemene voorzorgsmaatregelen.

Wat plaatsbeschrijvingen betreft, geldt dat deze onder code geel kunnen doorgaan conform de algemene veiligheidsvoorschriften. Dit kan dus in aanwezigheid van beide partijen, rekening houdend met de mondmaskerplicht e.d. 

Kondigt minister Diependaele evenwel code rood af, dan moét de plaatsbeschrijving worden opgesteld, hetzij door een deskundige (in afwezigheid van de partijen) of door huurder en verhuurder maar waarbij beiden nooit samen in dezelfde ruimte mogen zijn.

Rechten en plichten van huurder en verhuurder

De minister bevestigt in het protocol dat de huurder steeds de huurprijs moet blijven betalen. Evenwel wordt in moeilijke situaties er op aangedrongen dat de verhuurder zich soepel en menselijk zou opstellen. Desgevallend kan de huurder via tussenkomst van het OCMW beroep proberen doen op het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen in geval van tijdelijke betalingsmoeilijkheden.

In code geel blijven de normale onderhouds- en herstellingsverplichtingen gelden. Beslist de minister tot het afkondigen van code rood, dan kunnen enkel dringende herstellingen nog worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen. Andere herstellingen moeten worden uitgesteld.

Van zodra er naar code rood wordt gegaan, is het de bedoeling dat een nieuwe huurovereenkomst bij voorkeur wordt ondertekend per mail, per post of digitaal. Sleuteloverdracht mag ook in code rood fysiek doorgaan, maar wel met maximale inspanningen dit zo veilig mogelijk te laten gebeuren.

Bij code geel is de ‘gewone’ regeling vervat in art. 11 WHW of art. 24 VWHD van toepassing. Die regeling laat toe dat de huurder volgens een geijkte procedure bij het einde van het huurcontract een verlenging kan vragen wegens buitengewone omstandigheden. Schakelen we naar code rood, dan wordt deze procedure versneld en versoepeld, op dezelfde wijze zoals dat gebeurde tijdens de lockdown in het voorjaar. Meer informatie over deze versoepelde procedure vind je terug in dit artikel.

Andere bepalingen

Het protocol bevat verder een resem bepalingen over proceduretermijnen in functie van wonen, onder meer op vlak van woningkwaliteitsbewaking en huursubsidies.

Een belangrijke voor wie actief is op vlak van studentenhuisvesting is dat bij code rood de regeling inzake terugvordering van verbruikskosten nieuw leven wordt ingeblazen. We kennen deze nog uit het voorjaar.

Deze maatregel kan worden in geroepen indien de student door een coronamaatregel verplicht wordt een vaste verblijfplaats te kiezen. Op zijn vraag verkrijgt hij van de verhuurder kwijtschelding van de kosten voor energie en water voor de periode waarin hij geen gebruik maakte van het studentenverblijf. De verhuurder moet de student van die mogelijkheid op de hoogte brengen en hem vragen zijn keuze van verblijfplaats te laten weten.

De bijzondere mogelijkheid tot ontruiming van een studentenkamer, bezet door een buitenlandse student, die we ook reeds kennen uit het voorjaar, geldt doorlopend (zowel in code geel, oranje als code rood).

Toekomst

Minister Diependaele is bevoegd voor de huurmarkt. Alle hierboven vernoemde maatregelen gelden dus bij verhuurbemiddeling/rentmeesterschap, al adviseren we dus om ze ook voor de verkoopmarkt toe te passen. Wat de komende weken en maanden betreft, zal alles natuurlijk afhangen van de verdere evolutie van de coronacijfers, alsook van de eventuele verdere (strengere) maatregelen die nog volgen. Het valt dus niet uit te sluiten dat het protocol op een gegeven ogenblik nog zal moeten worden aangepast.

Bijlagen


Structurele partners

ChecknetKorfineACEGSpottoECCAConcordiaCovastLuminusORIS
Asbest Consulting

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.