Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Huurprijs moet niet langer geafficheerd worden op immobord of raamaffiche indien er digitaal zoekertje bestaat

Nieuws 18 oktober 2021
Detail page

De afficheringsplicht wordt voortaan pragmatischer toegepast. De stakeholders rond private huur hebben daartoe, op voorstel van CIB Vlaanderen, een consensus bereikt. Het Agentschap Wonen-Vlaanderen heeft vervolgens het nieuwe standpunt gevolgd en ook formeel gecommuniceerd richting de lokale besturen. Kort samengevat: de huurprijs en de kosten/lasten moeten niet langer met alcoholstift/stickers/… aangebracht worden op een immobord, wanneer een geïnteresseerde deze informatie vlot online kan terugvinden. Uitdrukkelijke voorwaarde is dus dat de informatie vermeld staat in het elektronisch zoekertje op de website van het vastgoedkantoor en/of een portaalsite. Bestaat zo’n zoekertje niet of vermeldt dit de huurprijs + kosten/lasten niet, dan verandert er niets (de vermeldingen blijven verplicht op het immobord).

Vanuit CIB Vlaanderen zijn we bijzonder verheugd met deze pragmatischere aanpak. We streven al meer dan een decennium naar een logischere invulling. De vermeldingen op de borden verliezen elke meerwaarde wanneer iedere geïnteresseerd op zijn/haar smartphone binnen de seconde het zoekertje kan consulteren. Dat is quasi een integraal verhuurdossier.

De bezorgdheid over mensen die digitaal  niet ‘mee zijn’, delen we uiteraard. Maar, we zitten nu eenmaal in een online realiteit, die voor zoveel diensten/sectoren geldt. Digitale geletterdheid is een breder maatschappelijk probleem, niet specifiek voor de huurmarkt. Gelukkig kunnen mensen meer en meer terecht in woonwinkels, bibliotheken, bij hun sociaal netwerk/familie of hulpverleners. We zijn dan ook blij dat de stakeholders voor de private huurmarkt hebben aanvaard dat de digitale geletterdheid een eigentijdse invulling van de afficheringsplicht niet langer in de weg mag staan.

De nieuwe invulling maakt een einde aan de opeenstapeling van frustrerende – en finaal nutteloze – discussies over de handhaving. Wie als vastgoedkantoor de huurprijs en de kosten/lasten duidelijk vermeldt in de online zoekertjes, wordt vrijgesteld van de verplichte vermelding op het immobord zelf. Dus: geen controverse meer over de leesbaarheid van borden op de derde verdieping, over het te gebruiken lettertype, over door regen en sneeuw aangetaste borden, over de vermeldingen op affiches in de gemeenschappelijke inkomhal, …

De afficheringsplicht kort samengevat

Artikel 4 van het Vlaams Woninghuurdecreet schrijft voor dat men in elke vorm van publiciteit (‘elke officiële of publieke mededeling’) minstens het volgende moet vermelden: het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de kosten en lasten.

Het toepassingsgebied van de afficheringsplicht is uitdrukkelijk niet beperkt tot hoofdverblijfplaatsen. Ook bij de verhuur van studentenkamers, tweede verblijven, … en bij uitbreiding van alle voor bewoning bestemde goederen, moet men de afficheringsplicht respecteren. Eén type verhuringen is evenwel vrijgesteld: de afficheringsplicht geldt niet wanneer het goed te huur wordt aangeboden als een toeristisch logies.

Onder kosten en lasten moet men begrijpen: deze kosten en lasten, die de verhuurder aanrekent aan de huurder. Dus niet de variabele kosten, zoals bijvoorbeeld water- en energieverbruik, die door de huurder rechtstreeks aan de water-of energieleverancier worden betaald.

Wanneer er geen kosten en lasten zijn, is het evenzeer belangrijk dit aan te geven. Je vermeldt dan best ‘kosten & lasten = 0’ in het online zoekertje.

De handhaving ligt bij de steden en gemeenten. Zij kunnen elke inbreuk op de afficheringsplicht bestraffen met een administratie boete tussen 50 en 350€. We weten dat meer en meer gemeenten deze handhaving ook actief opnemen.

Net daarom is de aankondiging van de meer pragmatische invulling van de afficheringsplicht relevant én actueel. We adviseren de vastgoedkantoren ten stelligste om de correcte vermelding van de huurprijs en de kosten/lasten in elk online zoekertje te verankeren in de interne procedures. Zo kunnen de borden zelf voortaan genieten van een vrijstelling.

Communicatie Agentschap Wonen-Vlaanderen aan de lokale besturen

Voor de volledigheid hernemen we hieronder de integrale communicatie die het Agentschap Wonen-Vlaanderen uitstuurde naar de lokale besturen.

De letterlijke tekst, waar je je als kantoor dus ook op kan beroepen:

Huurprijs moet niet langer geafficheerd worden op raamaffiches en immoborden als er een digitaal zoekertje is 

Artikel 4 van het Vlaams Woninghuurdecreet bevat de zogeheten afficheringsverplichting: als een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis, wordt verhuurd, moet in elke officiële of publieke mededeling minstens het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de kosten en lasten worden vermeld. De handhaving van deze verplichting zit bij de gemeenten. Als zij een inbreuk vaststellen, kunnen zij een administratieve boete opleggen, op voorwaarde dat zij deze inbreuk hebben opgenomen in een politiereglement. 

Oorspronkelijk werd ervan uitgegaan dat de huurprijs en de kosten en lasten op élke raamaffiche te huur moeten worden vermeld, dus ook op een publicatiebord van een immokantoor. Daarbij werd geen rekening gehouden met het feit of het pand ook online te huur werd aangeboden. 

De zoektocht naar een huurwoning verloopt echter steeds vaker digitaal. Vastgoedmakelaars plaatsen doorgaans een zoekertje op hun website en ook particuliere verhuurders zetten hun pand vaak te huur op een portaalsite. In dit digitaal zoekertje kan men vervolgens alle nuttige en vereiste informatie terugvinden. Die informatie ook nog eens opnemen op de affiche zelf, heeft dan ook nog weinig meerwaarde. Bovendien kan ook de leesbaarheid van zo’n bord een probleem opleveren, vooral bij appartementsgebouwen.

Huurders- en verhuurdersorganisaties hebben daarom een consensus bereikt over een versoepelde aanpak van de afficheringsverplichting: de huurprijs en de kosten en lasten moeten niet verplicht worden vermeld op een bord te huur, wanneer er een digitaal zoekertje is waarop die informatie terug te vinden is. Is dergelijk zoekertje er niet of ontbreekt daarop de huurprijs en/of de kosten en lasten, dan moet deze informatie wél op het bord vermeld staan.

Het richtlijnenkader voor de activiteiten lokaal woonbeleid zal (voor de IGS-projecten) voor aanvullende activiteit 1_6 (De verplichting opvolgen om de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten van private huurwoningen bekend te maken, en inbreuken op die verplichting beboeten) op korte termijn aangepast worden. 


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.