Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Hoe moet je de toepassing van de mondmaskerverplichting in de vastgoedsector bekijken?

Nieuws 22 juli 2020
Detail page

Gezien het stijgend aantal besmettingen is het van belang te vertrekken van de meerwaarde van het mondmasker als generieke beschermingsmaatregel, zowel voor jezelf als de mensen waarmee je in contact komt. Dit zeker in omstandigheden waarbij er geen absolute zekerheid is dat de social distancing gerespecteerd kan worden of waarbij veel mensen samenkomen. In de vastgoedsector zijn er heel wat activiteiten die onder die noemer vallen. Daarbij zal het dus voortaan belangrijk zijn, in het licht van de strijd tegen het coronavirus om een mondmasker te dragen en er ook bij je klanten/de andere aanwezigen op aan te dringen.

De vastgoedkantoren en hun bezoekers

In relatie tot de Covid 19-maatregelen hebben we ons als sector in het verleden steeds moeten aligneren op de richtlijnen die van toepassing zijn op de winkels. Herinner je bijvoorbeeld de eerste dagen van de crisis en de regels inzake sluiting van de kantoren. Dezelfde redenering gold bij de heropening in uitvoering van de exitstrategie. De vastgoedkantoren konden pas opnieuw vrij klanten ontvangen, toen de winkels opnieuw mochten opengaan. Bovendien hebben veel kantoren de Vlaamse coronapremie-hinderpremie ontvangen, net omdat ze over een winkelruimte beschikken.

Bijgevolg geldt de mondmaskerverplichting onverkort voor vastgoedkantoren, wanneer er (potentiële) klanten, geïnteresseerde kopers/huurders of andere bezoekers aanwezig zijn, en dit zowel voor jezelf, je medewerkers als de bezoekers. Daarbij wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen vrije bezoekers en bezoekers op afspraak.

De mondmaskerverplichting geldt ook indien er plexiglazen schermen aanwezig zijn in je kantoor. Het Ministerieel Besluit inzake corona voorziet in geen enkele uitzondering voor de plexiglazen schermen. Er is dus geen juridische basis opdat de aanwezigheid van plexischermen de mondmaskerverplichting zou doen wegvallen. Dat is helemaal niet het geval! Bovendien geven de experten aan dat de schermen op zichzelf geen voldoende bescherming bieden tegen de verspreiding van druppeltjes, waaronder tussen bezoekers onderling. Ook vanuit het perspectief van de volksgezondheid is er dus geen verantwoording om geen mondmasker te dragen. Dat is voortaan altijd verplicht, ter bescherming van jezelf en alle anderen.

Algemene vergaderingen in mede-eigendom

De mondmaskerverplichting geldt onverkort voor algemene vergaderingen. Dat is immers een gelegenheid waarbij in een binnenruimte veel mensen samenkomen. Zowel de syndicus, zijn/haar medewerkers als de mede-eigenaars moeten een mondmasker dragen. 

We herinneren er bovendien aan dat conferentiezalen en auditoria specifiek vermeld zijn als plaatsen waar een mondmasker altijd verplicht is. Een aantal algemene vergaderingen gaan in dergelijke locaties door. En, de Veiligheidsraad heeft vandaag aangekondigd dat de mondmaskerplicht ook in de horeca zal gelden, minstens wanneer men zich in de zaak verplaatst.

Als syndicus doe je er goed aan om voorafgaandelijk bij alle mede-eigenaars aan te dringen op het meebrengen van een eigen mondmasker. Het kan ook aangewezen zijn om een eigen reserve te voorzien voor het geval een mede-eigenaar alsnog zonder mondmasker opdaagt, desnoods met doorrekening van de kostprijs. Anders dreig je de mede-eigenaar de toegang tot de zaal te moeten ontzeggen.

Bij het binnentreden van de zaal en de ondertekening van het aanwezigheidsregister, alsook bij aanvang van de vergadering wordt best aangedrongen op het dragen van het mondmasker. Dit in het licht van het belang dat de experten heden hechten aan een mondmasker in de strijd tegen het coronavirus en ter bescherming van alle aanwezigen, waaronder niet in het minst de syndicus en diens personeel.

Toeristische verhuur

Bij toeristische verhuurkantoren geldt de mondmaskerverplichting onverkort, net zoals bij andere vastgoedkantoren met een winkel/ontvangstruimte/etalage/…). Dit impliceert onder meer dat een toerist die het toeristisch verhuurkantoor betreedt, zoals bijvoorbeeld voor het ophalen en deponeren van sleutels, steeds een mondmasker moet dragen, net als de medewerker van het verhuurkantoor.

Plaatsbezoeken, plaatsbeschrijvingen, …

De mondmaskerverplichting geldt voor binnenruimtes waar veel mensen samenkomen én voor alle situaties waarbij het niet zeker is dat de afstand van 1,5m gerespecteerd kan worden. Veiligheidshalve is het dragen van een mondmasker voor vastgoedmakelaars en hun medewerkers dan ook verplicht bij het uitvoeren van een plaatsbezoek, de opmaak van een plaatsbeschrijving, … Deze verplichting geldt al langer conform de sectorgids en blijft onverkort van kracht. Maar, ook je klanten en de andere aanwezigen moet je voortaan wijzen op het dragen van een mondmasker. Daar is nooit sterker op aangedrongen door de experten, de Veiligheidsraad, … dan nu.

In naam mag het dan geen generieke mondmaskerverplichting heten maar na de interventie van de Nationale Veiligheidsraad van vandaag is dat onderscheid eigenlijk louter semantisch. Als sector mogen/moeten we nu echt wel uitgaan van een algemene mondmaskerverplichting.


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.