Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Concordia biedt op verzekeringsvlak oplossingen tijdens coronacrisis

Partnernieuws 27 april 2020
Detail page

CIB Vlaanderen en Concordia zijn al jarenlang sterke partners. Nu we volop in de coronacrisis zitten, doet ook Concordia er alles aan om op vlak van verzekeringen met passende oplossingen voor de dag te komen. Dit op maat van elke vastgoedmakelaar, syndicus of projectontwikkelaar. Aangezien verzekeringspremies een niet onbelangrijke kost zijn voor elk kantoor vind je hier alle nuttige informatie met daarbij per verzekering een opsomming van de genomen maatregelen of oplossingen.

Beroepsaansprakelijkheid 

Gelet op de bijzondere uitdagingen die gepaard gaan met de Coronamaatregelen, meer bepaald de social distancing, dreigden de wettelijke termijnen waarbinnen notariële aktes dienen verleden te worden, overschreden te worden. Bovendien de vraag als deze authentieke aktes stilaan ook niet konden toetreden tot het digitale tijdperk. In die optiek besliste de beroepsfederatie van de notarissen samen met de Vlaamse Overheid dat zij twee maanden extra tijd geven voor het verlijden van notariële aktes. 

Deze beslissing had natuurlijk ook een impact op een van onze bijzondere waarborguitbreidingen, met name de ‘overlijdensdekking’. Deze biedt namelijk in normale omstandigheden dekking vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop, met een maximumduur van 123 dagen na ondertekening van de verkoopovereenkomst of de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen.

Concordia is hierover in gesprek getreden met de verzekeraar om ook voor hun klanten een passende oplossing aan te bieden, met name een verlenging van deze bijzondere dekking. Deze is er ook gekomen met de kosteloze verlenging van de dekking. Er hoeft tijdelijk slechts 1 ticket geplakt te worden ter dekking van een maximale periode van 4+2 maanden bij de verzekering overlijden bij ongeval. 

Eén van de andere grote gevolgen van social distancing was bovendien de sterk toegenomen digitalisering. Zo biedt CIB Vlaanderen een tijdelijke noodoplossing zodat alle overeenkomsten en volmachten op afstand digitaal kunnen getekend worden via EID of Itsme. Concordia heeft vanuit verzekeringstechnisch perspectief hierop onmiddellijk ingehaakt en heeft kunnen onderhandelen dat de dekking blijft gelden met volgende werkwijze: het ticket, bewijsstuk van de dekking overlijden, dient gedagtekend en ondertekend te worden door de vastgoedmakelaar. Diezelfde dag moet dit blad met getekende sticker worden ingescand en door de vastgoedmakelaar opgeladen worden in RealSmart. Het blad met de sticker wordt samengevoegd met het compromis en wordt diezelfde dag in één geheel digitaal ondertekend.

Arbeidsongevallenverzekering

Sommige ondernemers hebben de beslissing genomen om gebruik te maken van de “COVID-19” tijdelijke werkloosheid voor medewerkers, al dan niet volledig of gedeeltelijk. In dergelijke gevallen kunnen werkgevers verlaging of annulering van voorschotten vragen. Hoewel verzekeraars hierin redelijk soepel zijn (niet elke maatschappij hanteert dezelfde werkwijze), dient elk verzoek schriftelijk te gebeuren.Elke aanvraag wordt individueel bekeken. Bij volledige technische werkloosheid is het absoluut niet de bedoeling de dekking tijdelijk te schorsen, dit wordt voor arbeidsongevallenverzekering ten stelligste afgeraden.

Groeps –en hospitalisatieverzekering

Bij tijdelijke werkloosheid moeten in principe de waarborgen worden geschorst. Deze optie is, rekening houdend met de huidige omstandigheden (bvb hospitalisatieverzekering), onverstandig. Ook voor het luik groepsverzekering (werknemers) hebben de verzekeraars én de wetgever maatregelen genomen. De verzekeringssector engageert zich om deze waarborgen in tijden van corona zonder verdere formaliteiten verder te zetten. Op deze manier blijft ook het personeel in tijdelijke werkloosheid beschermd dankzij de waarborgen inzake aanvullend pensioen, overlijden, invaliditeit en hospitalisatie die door de werkgever zijn voorzien. Bovendien kunnen werkgevers de betaling van de desbetreffende premies uitstellen tot 30 september 2020. Dit uitstel van betaling is wel onderworpen aan formaliteiten. Hiervoor moet een specifieke aanvraag worden ingediend.

ABR-verzekeringen

Er is een verlenging mogelijk van de bouwtermijnen zonder bijpremie voor de periode van stilleggen van een werf omwille van de maatregelen opgelegd door de overheid.

Brandverzekeringen

Aangezien het onmogelijk is om de verplichte wettelijke/contractuele keuringen (elektrische installaties,  hoogspanning/laagspanning – Keuring ANPI sprinklerinstallatie) te laten uitvoeren tijdens de overheidsmaatregelen vanaf 14/03/2020 zal er geen schorsing/verval zijn van de waarborgen indien de keuring diende te gebeuren tijdens de periode van overheidsmaatregelen.

Alle risico’s Elektronica

Er is een uitbreiding van dekking van het materieel tijdens transport tussen het kantoor en het thuisadres van de werknemers in het kader van telewerken tijdens de overheidsmaatregelen.

Uitstel van betaling

Sommige ondernemers hebben, gezien de omstandigheden, problemen om hun premies op tijd te betalen. De verzekeringssector heeft de beslissing genomen om hier soepel mee om te gaan. Echter, elk dossier wordt individueel bekeken en geanalyseerd. Contacteer Concordia om hierin een initiatief te nemen.

Meer info

09/264.11.11 (algemeen nummer)

cibcorona@concordia.be


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.